solresebyra polenresor

Veckobrev
NYHET! Få ett nytt och unikt reseerbjudande varje vecka.Leva utomlands

VID STUDIER, PRAKTIK, ARBETE ELLER LIKNANDE I ETT ANNAT LAND

Helt utan självrisk

När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan skulle vara framme, exempelvis läkarvård eller hemtransport – utan att du själv behöver stå för kostnaderna. Att bli av med mobiltelefonen eller kameran är väl inte hela världen, men har du råd att:

• Åka ambulanshelikopter om du bryter benet på en helgutflykt med dina arbetskamrater?
• Stå för kostnaderna om ditt studentrum får brand- och rökskador för att du råkade slå
ned ett brinnande ljus, så att gardinen började brinna?
• Få en saftig sjukhusräkning efter att ha krockat med cykel, på väg till praktikplatsen,
och dessutom bli stämd av den du krockade med?

Goudas försäkring Leva Utomlands täcker allt detta, och mer, så att du slipper lida ekonomiskt.

Det första och absolut viktigaste att tänka på när du ska välja reseförsäkring, är om den täcker alla viktiga delar av din resa. Täcker den dina utbildningsavgifter? Gäller den för de fritidsaktiviteter du tänkt ägna dig åt? Och vad får du för service om något skulle hända? Sedan kan du börja jämföra priser och självrisker. Jämför gärna vår försäkring med andra alternativ innan du tar ett beslut. Du kommer att se att Gouda täcker mer – till ett lägre pris.

Nedan följer information kring försäkringen eller välj att hämta vår broschyr här.

Alarmcentral dygnet runt
På Gouda alarmcentral sitter rutinerade servicekoordinatorer redo att hjälpa dig i en akutsituation. Alarmcentralen har all nödvändig kompetens knuten till sig. Bland medarbetarna hittar du exempelvis läkare, specialister, sjuksköterskor och krismedarbetare. För din del innebär det att du alltid bara är på ett telefonsamtals avstånd från hjälpen. Genom alarmcentralen får du hjälp när som helst på dygnet var som helst i världen, om något oförutsett händer dig. Exempel på hjälp du får genom alarmcentralen:

• All kontakt med sjukhus
• Betalningsgaranti, så att du inte själv behöver ligga ute med pengar vid sjukhusbesök
(om sjukhuset godkänner)
• Övervakad behandling, för att du ska få rätt sådan
• Kommunikation med dig, din familj och ambassader
• Organisation av återtransport till hemlandet

Med Goudas försäkring Leva Utomlands kan du känna dig trygg på resan och vara säker på att få effektiv assistans om något händer. Vi fokuserar uteslutande på reseförsäkringar, så vi vet vad vi talar om.

Goudas försäkring Leva utomlands - för dig som ska leva utomlands under en tid
Du kan ha Goudas försäkring Leva Utomlands när du, till exempel, ska resa utomlands för att studera, arbeta (ej Working Holiday Visa), praktisera, arbeta som au-pair eller på Kibbutz. Försäkringen är anpassad till den täckning du behöver under din utlandsvistelse och har en premie som gör den väldigt prisvärd.

OBS! Vid Working Holiday Visa går det inte att teckna Leva Utomlands, utan då måste du ha en Ungdomsreseförsäkring eller Reseförsäkring.

Få en bra start
Du får ersättning för att komma ikapp din resa om du skulle råka ut för något oförutsett på utresan, som till exempel trafikhinder eller anslutningsförseningar. Du får också ersättning för eventuella förseningar av bagaget, om du valt försäkring med egendomsskydd.

Alltid fullt försäkrad - med valmöjlighet
Försäkringen har komplett täckning för alla delar som är nödvändiga vid din utlandsvistelse. Du kan sedan välja hur du vill försäkra ditt bagage. Tycker du inte att du har behov av ett egendomsskydd så får du 25 % lägre premie.

Försäkringen är möjlig att teckna för dig som är mellan 1 och 65 år på avresedagen.

OBS! Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringsprodukten. Det är alltid de fullständiga villkoren (se villkorsnr. på ditt försäkringsbrev) som gäller vid skadereglering. Villkoren finns att läsa här.

Täckning
Maximal ersättningsnivå
A. Akut läkarvård
Nödvändiga och skäliga kostnader
Akut tandläkarvård
B. Hemtransport Nödvändiga och skäliga kostnader
Resekostnader för att besöka nära anhörig
pga allvarlig sjukdom, olycksfall eller död.
Anhörigs resa till försäkringstagare pga
allvarlig sjukdom, olycksfall eller död.
C. Olycksfall
400.000 kr
Dödsfall 25.000 kr
D. Ansvarsskydd för privatperson
10.000.000 kr
Ansvar vid tjänsteutövning (au-pair eller
kibuttz)
1.000.000 kr
E. Överfallsskydd
500.000 kr
F. Rättsskydd (ersätter 80% av
kostnaden)
250.000 kr
G. Krishjälp 10.000 kr
H. Tentamensskydd 25.000 kr
I. Återbetalning av utbildningskostnader 50.000 kr
J. Egendomsskydd*

Personlig lösegendom varav:
25.000 kr
- stöldbegärlig egendom
20.000 kr
- kontanter
2.000 kr
Bagageförsening
mer än 6 tim - 750 kr
mer än 24 tim - 1.000 kr
mer än 48 tim 1.500 kr
K. Resstartsskydd

Komma ikapp resa
25.000 kr
Försening av allmänt färdmedel
mer än 4 tim - 500 kr
mer än 24 tim - 1.000 kr
mer än 48 tim - 1.500 kr
Anslutningsskydd inom Norden
1.000 kr

* = Möjlig att välja bort för att minska premien

A. Läkarvård
Du får ersättning för alla nödvändiga och skäliga kostnader för akut läkarvård, sjukhusvård, medicin, ambulanstransport och övriga transporter för behandling och vård. Du ska söka läkare på vistelseorten i direkt anslutning till sjukdomens eller olycksfallsskadans uppkomst.

B. Hemtransport
I de fall det krävs ordnar och täcker vi hemtransport tillbaks till Sverige. Du får också ersättning för extrakostnader om du är tvungen att resa hem till allvarligt sjuk nära anhörig, eller om nära anhörig är tvungen att resa till dig.

C. Olycksfall
Vid olycksfallsskada gäller samma förutsättningar som i A. Läkarvård, för läkarvård. Försäkringen gäller för medicinsk eller ekonomisk invaliditet vid olycksfall som leder till bestående men och vid dödsfall på grund av olycksfall som drabbar dig under försäkringstiden. Invaliditet för bestående men räknas i procent av försäkringsbeloppet på 400 000 kronor. Försäkringen gäller även för vanprydande ärr.

D. Ansvarsskydd för privatperson
Försäkringen gäller, om du under resan orsakar skada på tredje (annan) person eller dennes egendom och du blir ersättningsansvarig eller skadeståndsskyldig för detta. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

E. Överfallsskydd
Vi lämnar ersättning för skada som du utsätts för genom misshandel eller annat uppsåtligt våld. Ersättning beräknas enligt skadeståndslagen.

F. Rättsskydd
Blir du involverad i en rättssak under resan hjälper vi dig och täcker för dina kostnader, inklusive ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

G. Krishjälp
Krishjälp innebär att du blir omhändertagen för psykiska skador som kan uppstå i samband med olycksfall, terrorhandlingar, brott begångna mot dig och liknande händelser. Försäkringen täcker krispsykologisk behandling.

H. Tentamensskydd
Missar du ett tentamenstillfälle på grund av olycksfall eller akut sjukdom får du ersättning i förhållande till antalet poäng tentan är värd - en poäng motsvarar en veckas studier. Ersättning uträknas enligt CSN:s regler för lån och bidrag.

I. Återbetalning av utbildningskostnader
Om du måste avbryta dina studier på grund av en försäkringshändelse kan du få dina utbildningskostnader återbetalade.

J. Egendomsskydd
Försäkringen gäller för lösegendom (ditt bagage) som du äger, hyr eller lånar för tillfälligt personligt bruk. Försäkringen gäller för skada på din lösegendom som är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, såsom till exempel inbrott, stöld, brand, skadegörelse, läckage eller rån. Försäkringen gäller under förutsättning att du varit aktsam.

K. Resstartsskydd
Resstartsskyddet hjälper dig om du får problem med förseningar och liknande när du är på väg till ditt studieland.

Prisöversikt/premier

Europa

Första 30 dagarna
Resterande dagar, per dag
Heltäckande 445 kr
15 kr
Frånval av egendomsskydd
-25%
-25%Världen

Första 30 dagarna Resterande dagar, per dag
Heltäckande 595 kr 20 kr
Frånval av egendomsskydd -25% -25%Världen, inklusive USA


Första 30 dagarna Resterande dagar, per dag
Heltäckande 595 kr 20 kr
Frånval av egendomsskydd -25% -25%

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i vistelselandet samt under resa till och från vistelselandet. Dessutom gäller försäkringen under resor till tredje land under längst 14 dagar.

Försäkringsperiod
Tänk också på att försäkringen inte förnyas med automatik, varför du i god tid bör planera för vilket försäkringsskydd du behöver när försäkringen upphör. Har du då behov av försäkring för fortsatta studier, arbete eller praktik, kan du förlänga försäkringen. Vid ferieuppehåll eller semester längre än 14 dagar i ett tredje land kan du teckna en tilläggsförsäkring.
När studie-, praktik- eller arbetstiden är kortare än försäkringstiden gäller försäkringen hela försäkringsperioden under förutsättning att studie-, praktik- eller arbetstiden omfattar minst hälften av försäkringsperioden och att den fortsatta vistelsen sker i vistelselandet. Vid avbrutna studier, praktik eller arbete upphör försäkringen att gälla 14 dagar efter avbrottet.

Leva Utomlands är studiemedelsberättigad
Leva Utomlands är berättigad till studiemedel från CSN, för dig som tänker använda försäkringen under studier utomlands. Försäkringens kostnad blir då finansierad genom ditt studielån. När du köpt försäkringen skickar du in en kopia på försäkringen till CSN.

Beräkning av premie
1. Var noga med att läsa i rätt tabell, beroende på vilket land du ska vistas i.
2. Därefter går du in i tabellen och läser av din premie för de första 30 dagarna. Detta är din minimipremie.
3. Multiplicera sedan din tabells dagspremie med det antal dagar utöver de 30 första dagarna du vill teckna försäkringen.
4. Vill du ha försäkringen utan egendomsskydd drar du av 25 % på din premie.

Observera att du även kan välja att teckna försäkringen med start från dag 46. Det kan du göra under förutsättning att du ska utnyttja din hemförsäkring de första 45 dagarna.

Se exempel nedan.

Du kan alltid få hjälp av personalen på din resebyrå eller på Gouda för att teckna din försäkring. På vår hemsida www.gouda-rf.se finns en beställningsfunktion som enkelt hjälper dig att beräkna rätt premie.

Ex. 1. En person
Ex 2. En person
Ska studera i Paris (Europa) i två månader Ska jobba i Kapstaden (världen) i 8 månader och en vecka.
Med egendomsskydd Utan egendomsskydd
445 kr
(premie de första 30 dagarna)
595 kr
(premie de första 30 dagarna)
31 x 15 kr
(premie per dag, resterande dagar)
213 x 20 kr = 4 260 kr
(premie per dag, resterande dagar)
Premie:
445 - 465 = 910 kr
-25%
(frånval av egendomsskydd) = 1 065 kr
 
Premie:
595 + 4260 - 1 065 = 3 790 kr

 

 

 

Ska du resa runt i samband med dina studier?
Leva Utomlands kan du teckna för den delen av din utlandsvistelse som består av studier, praktik eller arbete. Ska du passa på att resa runt i den delen av världen, i samband med vistelsen, så bör du komplettera med en reseförsäkring. Gouda erbjuder även förmånliga reseförsäkringar. Vi har en speciell Ungdomsreseförsäkring för dig under 35 år, till ett förmånligt pris. Fråga din resebyrå efter mer information eller ta kontakt med Gouda.

Gouda Reseförsäkringar – säkerhet på resan.

Gouda Reseförsäkring säljer reseförsäkringar i mer än 40 länder och är därmed brett representerat över hela världen. Gouda etablerades i Sverige 1997.

Gouda Reseförsäkring är en svensk filial till det holländska försäkringsbolaget Goudse Schadeverzekeringen N.V. som etablerades 1924.

Hjälp om det händer
Medarbetarna på Goudas alarmcentral finns tillgängliga för att hjälpa dig dygnets alla 24 timmar. Du får en egen servicekoordinator som blir knuten till dig. Av servicekoordinatorn får du både kompetent och personlig service.

Bland medarbetarna på alarmcentralen finns all nödvändig kompetens – bland annat läkare, specialister, sjuksköterskor och krismedarbetare.

Alarmcentralen har bland sina medarbetare all nödvändig kompetens knuten till sig i läkare, specialister, sjuksköterskor och krismedarbetare. Alarmcentralen ingår i ett världsomspännande assistansnätverk, som innefattar 101 alarmcentraler runt om i världen. Tillsammans har assistansnätverket kontakt med mer än 1 000 000 läkare och sjukhus.

Eftersom alarmcentralen kan lämna betalningsgarantier för sjukvårdsbehandling och sjukhusbesök behöver du inte lägga ut några pengar själv. Detta är under förutsättning att du kontaktar alarmcentralen först och att sjukhuset godtar internationella betalningsgarantier.

Alarmcentralens nätverk ger dem en lokalkännedom som innebär att de kan hänvisa dig till ett sjukhus eller läkare som kan ge dig den vård du behöver. Det innebär att du snabbt kan få kompetent och bra vård, utan att behöva söka dig fram själv.


Gouda Reseförsäkring
Wollmar Yxkullsgatan 14
118 50 Stockholm
Tfn: 020-545 111
Fax: 08-641 84 80
info@gouda-rf.se
www.gouda-rf.se
Org.nr: 516402-7897