solresebyra polenresor

Veckobrev
NYHET! Få ett nytt och unikt reseerbjudande varje vecka.Resevillkor

 

SÄRSKILDA RESEVILLKOR VID BESTÄLLNING AV RESA HOS SOLRESEBYRÅN I MALMÖ

Samtliga priser hos Solresebyrån är i SEK och per person. 
Vi reserverar oss för valutaförändringar samt tryckfel i prislistan och på hemsidan.
Bokningen är bindande så snart den bekräftas muntligt eller skriftligt. 
Det kan finnas möjlighet till förskottsbetalning efter överenskommelse. Annars betalas hela beloppet direkt.
Betalning ska vara oss tillhanda inom föreskriven/avtalad tid.

Avbeställningsregler: 
Skiljer sig beroende på vilken resa som bokas/köps. Kunden har skyldighet att ta reda på vilka avbeställningsregler som gäller för varje köpt resa. Generellt så tas en avgift på hela eller delar av betalningen vid avbokning.

Arrangemanget:
Resorna arrangerade av Solresebyrån är i samarbete med lokala agenter och samarbetspartners.
Incheckningtiden på hotell skiljer sig mellan olika länder/hotell. Generellt så bör incheckning vara mellan kl 12.00 - 15.00 ankomstdagen.

Vissa kusthotell tar på plats ut en miljöavgift.
  
Ev reklamationer/klagomål under resan eller på hotellet skall framföras i första hand till respektive receptioner för åtgärder. 

Reklamationsrätten är förlorad om Ni inte meddelar klagomålen på plats.

Ev skriftlig reklamation skall skickas/mejlas till Solresebyrån senast 10 dagar efter resans slut.

För paketresor i övrigt tillämpas gällande överenskommelse, som träffas mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation.

Anmälan och anmälningsavgift:
Anmälan är för resenären bindande först när anmälningsavgiften eller slutbetalningen är erlagt eller när överenskommelse är gjord, bokas resan mindre än 14 dagar före avresan betraktas bokningen som bindande, särskild avbeställningsskydd kan köpas. 

Anmälningsavgiften/förskottsbetalning skiljer sig beroende på resa.
Genom inbetalningen av anmälningsavgiften bekräftar resenären att denne accepterat de skriftligen lämnade villkoren.

Resedokument/biljetter:
Resedokumenten är resenären tillhanda mellan 7-14 dagar före avresan om inte annat har bestämts. Solresebyrån ansvarar inte för dokument som försvunnit p.g.a. försummelse av posten. Kunden skall fråga om resehandlingarna och påminna ifall dessa inte har kommit.

Ändringar:
Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd, annat namn eller resa, är att betrakta som avbeställning och nybeställning.
För avbeställning/ändring av kryssningar gäller speciella villkor som skiljer sig beroende på resa. 
Speciella avbeställningskostnader kan gälla.

Resenärens ändring av reseavtalet
:
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären belastas en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkats, dock lägst 200 kronor. 

Vid ändring/ombokning av flygresor med reguljärflyg gäller speciella regler för olika biljettyper.

Förbehåll om ändringar:
Researrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffats med resenären vidta ändringar av uppgifter i utgiven broschyr / katalog / prislista / offert /bokningsbekräftelse.

Avbeställning:
Avbeställning av resan skall göras omgående. Vid avbeställning skall resebyrån kontaktas.
Då kontoret är stängt skall resenären ringa tillrespektive flygbolag/färjebolag på avreseplatsen. Se gällande avbeställningsregler.

Speciella beställningar:
Vid speciella beställningar som normalt inte utgörs av vårt sortiment (t.ex. teaterbiljetter, tågbiljetter, arrangemang och andra beställnigningar) så har kan Solresebyrån ta ut en bokningsavgift som skiljer sig beroende på vilken beställning som görs.

Avbeställningsskydd:
Varje resenär rekommenderas att teckna en komplett avbeställningsskydd.

Gouda Försäkringar erbjuder en omfattande avbeställningsskydd som finns att teckna hos resebyrån. Avbeställningsskyddet gäller vid sjukdom och kräver sjukintyg av läkare. Kostnad är 5% av resans kostnad.

Avbeställningsskydd kan endast tecknas vid bokning av resan, måste betalas tillsammans med första betalningen.
Avbeställningsskydd är personligt och återbetalas ej vid avbokning av resan.
Avbeställning skall göras snarast när ett hinder för resan uppkommer.
Avbeställningsskydd innebär att du får tillbaka hela resebeloppet utan självrisk.
Härigenom är du som resenär skyddad mot andra kostnader än vad som anges ovan i samband med sjukdom, olycksfall eller dödsfall hos dig eller nära anhöriga, enligt vad som anges i punkt 1, 2, och 3 i de allmänna resevillkoren.

Vid avbeställning med avbeställningsskydd:
Av läkarintyget skall framgå undersökningsdatum, resultat och diagnos, att sjukdomen är akut och att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för resenären att genomföra resan.
Avbeställningen skall ske före resans början.
Avbeställning som måste göras efter kontorstid (vardagar: 9.00 – 18.00) eller under lör-, sön/ helgdagar, meddelas per fax (040-13 12 40) eller e-mail till (info@solresebyran.se)
Avbeställning som kommer Solresebyrån tillhanda efter resans start accepteras ej.
Resenär äger icke rätt att avbeställa resa med läkarintyg om inte av detta klart framgår att sjukdomen är av akut art.
Läkarintyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbokning beaktas ej.

Utdrag från allmänna resevillkor:
1. Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5. drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

2. Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5. och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden. 3.2.3. Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1. eller 3.2.2. och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. 3. Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1.-3.2.3. skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/ anläggning, rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade. Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

Vaccinering:
Resenären skall kontrollera med läkare eller vaccinationscentral i god tid före avresan om vaccinering är nödvändig.

Resenärens kontroll av färdhandlingarna:
Resenären har skyldighet att själv kontrollera bokningsbevis, färdhandlingarna så snart de erhållits.
Eftersom missförstånd kan ske vid inbokningssamtalet måste resenären ta del av alla uppgifter, kontrollera reslängd, inkvartering, ev. måltider, pris etc.
Granskning måste göras omgående, och felaktigheter påtalas omedelbart och redas ut innan resenären reser.
Muntliga löften av inbokningspersonal av väsentlig betydelse för resenären skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade.
Resenären måste därför kontrollera att dessa stämmer med det bokningsbevis resenären fått av inbokande resebyrå.
Samma förhållande gäller mellan researrangör och återförsäljare.

Flygresor: 
Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna dagarna för ut- respektive hemresa.
Flygtider och flygnummer kan i visa fall ändras med kort varsel.
Färdhandlingarna skall kontrolleras noga före avresan.
Flygbolaget ansvarar ej för någon handling, försummelse eller händelse som inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på flygplanet.
Avtalet mellan flygbolaget och resenären specificeras i flygbiljetten.
Deltagande flygbolag medverkar endast som transportföretag och har inget som helst ansvar för resans upplägg.
Resenären kan drabbas av betydande olägenheter och kostnader i samband med en resa med två separata flygbiljetter, om en flygförsening eller tidtabelländring inträffar.
Även om en sådan resa bokats med god tidsmarginal mellan flygresorna, kan varken flygbolaget eller arrangören hållas ansvariga.

Researrangören ansvarar inte för eventuella olägenheter, kostnader eller skador, som resenär drabbas av vid fall av överbokning, ändrad avgångs- eller ankomsttid, inställt flyg, förseningar, ändrad destination eller andra händelser utanför researrangörens kontroll.

Resebyrån informerar gärna om möjligheterna att teckna försäkring, som täcker ovannämnda händelser.

Reklamationsfrist:
Klagomål som ej kunnat åtgärdas på platsen direkt eller vid aktuell tidpunkt – reklamation skall ske inom 10 dagar från resans avslutande och skall vara skriftlig. 
Reklamationer inkomna till arrangören senare beaktas ej.

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

Priser och prisändringar:
Inträffar efter katalogs/prislistas tryckning eller av resebyrån utfärdad och av resenären accepterad offert/bokningsbekräftelse prishöjning på en eller flera av de prestationer som ingår i resan, är arrangören berättigad att företa därav föranledda justeringar av priser för resan i den mån prisförändringarna beror på höjda flygpriser, nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, ändrade växelkurser eller andra liknande omständigheter över vilka arrangören ej råder.

Tryckfel:
Alla uppgifter lämnas med reservation för eventuella ändringar i prislistor som beror på tryckfel som erhålls efter det att resebyrån utfärdat offert / bokningsbekräftelse.

Övrig information:
Solresebyrån ansvarar ej för eventuella olägenheter, kostnader eller skador, som resenär drabbas av vid fall av överbokning, ändrad avgångs- eller ankomsttid, inställt flyg, förseningar, ändrad destination eller andra händelser utanför vår kontroll.

Vi informerar gärna om möjligheterna att teckna försäkring, som täcker ovannämnda händelser.

SOLRESEBYRÅN I MALMÖ 2011-07-15 / Org.nr; 8709294253