solresebyra polenresor

Veckobrev
NYHET! Få ett nytt och unikt reseerbjudande varje vecka.Studera utomlands

FÖR UTLANDSSTUDERANDE VID UTLÄNDSKT LÄROVÄRK

Helt utan självrisk

Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett minne för livet – låt det inte bli ett men för livet! Det är viktigt att du tecknar en försäkring som gör det möjligt att få hjälp om något oförutsett skulle hända, utan att du själv behöver stå för alla kostnaderna. Många händelser kan bli väldigt kostsamma utan en försäkring, vi kan hjälpa dig att hantera dessa. Du kan till exempel få hjälp:

• att betala kostnaderna om ditt studentrum får brand- och rökskador för att du råkade slå
ned ett brinnande ljus så att gardinen i rummet fattade eld.
• om du blivit stämd för att du råkat cykla på någon på vägen till skolan.
• när du får räkningen efter att ha hamnat på sjukhus i USA.
• om du blir rånad på allt du äger på väg till ditt studentrum.
• om du behöver bli hämtad med ambulanshelikopter för att du blivit ormbiten på
”trekking” i australienska vildmarken.

Försäkringen Studera Utomlands täcker den här typen av händelser, så att du slipper drabbas ekonomiskt.

Studera Utomlands är en försäkring som täcker det mesta och som ger dig det skydd du behöver under din utlandsvistelse. Den är speciellt framtagen av försäkringsmäklar-
företaget Aon Sweden AB och Gouda Reseförsäkring för dig som ska studera utomlands.

Många utländska skolor kräver att du har en försäkring för att du ska få läsa där och det kan vara obligatoriskt för att överhuvudtaget få komma in i studielandet. I vissa länder kan du inte få akut sjukvård om inte någon ställt ut en betalningsgaranti. Det kan vi hjälpa dig med.

Försäkringen är enkel att teckna online på www.studentforsakring.se och du kan få studielån för hela premiekostnaden. När du tecknat försäkringen får du alla handlingar du behöver skickade till dig.

Nedan följer information kring försäkringen eller välj att hämta vår broschyr här.

Vem kan teckna försäkringen?
För att du ska kunna teckna försäkringen ska du vara 1-50 år, studera vid utländsk skola, eller gå på en utbildning utomlands som är studiestödsberättigad. För medföljande barn, make/maka eller sambo, kan en separat försäkring tecknas. Kontakta Aon Sweden AB för information.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i studielandet samt under resa till och från studielandet. Dessutom gäller försäkringen under resor till tredje land under längst 14 dagar.

När gäller försäkringen?
Försäkringen kan tecknas för att gälla i sex respektive tolv månader. Den börjar gälla från och med utresedagen till studielandet, dock tidigast 14 dagar före kursstart.

Tänk också på att försäkringen inte förnyas med automatik, varför du i god tid bör planera för vilket försäkringsskydd du behöver när försäkringen upphör. Har du då behov av försäkring för fortsatta studier kan du förlänga försäkringen. Det är viktigt att du anger mailadress när du tecknar försäkringen. Då får du information om din försäkring skickad till dig. Vid ferieuppehåll eller semester längre än 14 dagar kan du teckna en tilläggs-försäkring.

Om du är kvar i studielandet i avvaktan på kursstart, och försäkringen snart upphör, se till att teckna tilläggsförsäkring för att undvika glapp i försäkringsskyddet mellan terminerna.

När studietiden är kortare än försäkringstiden gäller försäkringen hela försäkringsperioden under förutsättning att studietiden omfattar minst hälften av försäkringsperioden och att den fortsatta vistelsen sker i studielandet. Vid avbrutna studier upphör försäkringen att gälla 14 dagar efter avbrottet.

Studera Utomlands är studiemedelsberättigad
Studera Utomlands är berättigad till studiemedel från CSN. Försäkringens kostnad blir då finansierad genom ditt studielån. När du köpt försäkringen skickar du in en kopia på försäkringen till CSN.

Alternativt tecknar du försäkringen hos Aon Sweden AB (tfn. 08-587 840 10) och får en offert skickad till dig. Offerten skickar du till CSN tillsammans med din ansökan om studiemedel för utlandsstudier. CSN betalar ut dina studiemedel, inklusive merkostnadslån för försäkringen, innan dina utlandsstudier börjar. Då betalar du försäkringen till Aon Sweden AB. På så sätt behöver du inte ligga ute med några pengar för din försäkring.

Observera att försäkringen måste vara betald innan den kan träda i kraft. På www.studentforsakring.se finns mer information. Där kan du även ladda ner blanketter för studiemedel för utlandsstudier och merkostnadslån för försäkring.

Hjälp och assistans dygnet runt
Med försäkringen Studera Utomlands får du den assistans du behöver i akuta situationer. Det ger dig en trygghet i en utsatt situation, då du dessutom är långt hemifrån. Exempel på vad alarmcentralen kan hjälpa dig med:

• All kontakt med sjukhus
• Lämnar betalningsgarantier för sjukvårdsbehandling och sjukhusbesök
• Övervakar behandling (för att du ska få rätt sådan)
• Kommunikation med dig, din familj, försäkringsgivaren och ambassader
• Återtransport till hemlandet

Tilläggsförsäkring
Du har möjlighet att teckna tilläggsförsäkring i följande fall:

• Om du under försäkringsperioden, eller efter det att studierna avslutats, ska resa
till något annat land än studielandet under längre tid än 14 dagar.
• Om du ska stanna kvar i studielandet efter det att studierna avslutats.
• Om det blir ett glapp i försäkringsskyddet mellan terminerna.

Kontakta Aon Sweden AB 08-587 840 10 eller gå in på www.studentforsakring.se för tecknande.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

Kostnader i samband med akut sjukdom eller olycksfall
Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för kostnader i som längst 3 år räknat från det att skadan inträffade. Vid akut sjukdom lämnas ersättning för kostnader som uppkommit inom 90 dagar från första läkarbesöket.

Egendomsskydd
Försäkringen omfattar personligt lösöre, upp till 30 000 kronor, som den försäkrade har med sig till studieorten, eller införskaffar under vistelsen utomlands. Försäkringen omfattar också pengar och resehandlingar.

Ansvarsskydd
Om du som privatperson skadar annan människa eller annans egendom och blir skyldig att betala skadestånd lämnas ersättning upp till 10 000 000 kronor och eventuella rättegångskostnader. Ansvarsskyddet omfattar inte skador som uppkommit i samband med framförandet av motorfordon, inte heller vid tjänsteutövning eller praktiktjänstgöring.

Generell information
I denna information beskrivs försäkringen kortfattat. Vid skadefall är det de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller. Villkoren hittar du här.

Vad försäkringen ersätter
Här följer några viktiga punkter angående vissa ersättningsmoment samt en sammanställning över vad försäkringen innehåller och högsta ersättningsbelopp som kan utbetalas.

Kostnader
Läkekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
Tandbehandling Nödvändiga och skäliga kostnader
Merkostnader för kost och logi
Nödvändiga och skäliga kostnader
Förlossning Kontakta Gouda

Resekostnader i samband med sjukdom och/eller olycksfall
Lokala resekostnader
Nödvändiga merutgifter
Hemtransport och återresa
Nödvändiga merutgifter
Anhörigs resa till svårt sjuk
Nödvändiga och skäliga kostnader
Transport av avliden/begravning
Nödvändiga och skäliga kostnader
Reseavbrott Nödvändiga merutgifter

Om du råkar ut för ett olycksfall
Dödsfallsbelopp 1 prisbasbelopp
Medicinsk invaliditet
Högst 10 prisbasbelopp
Ekonomisk invaliditet
Högst 10 prisbasbelopp
Invaliditetshjälpmedel Högst 1 prisbasbelopp
Vanprydande ärr
Särskild tabell

Egendomsskydd m.m
Personligt lösöre
Högst 30 000 kr
Begränsningar i angivet

försäkringsbelopp
- för stöldbegärlig egendom
Högst 20 000 kr
- PC
Högst 15 000 kr
- för kontanter Högst 3 000 kr
- för värdehandlingar
Högst 20 000 kr
- cykel
Högst 8 000 kr
Ansvarsskydd Högst 10 000 000 kr
Rättsskydd
Högst 250 000 kr
Överfallsskydd Högst 250 000 kr
Återbetalning av utbildningskostnader
Högst 25 000 kr per termin
Krisförsäkring
10 behandlingar
Avbeställningsskydd


Premier


Europa
Övriga världen
6 mån
12 mån
1.080 2.150
2.195 4.380